1. ПРЕДМЕТ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на платформата за електронна търговия – cvetevepruvetka.store.

Със заявяването на поръчка чрез платформата cvetevepruvetka.store, вие декларирате, че сте прочели и сте съгласни с общите условия за продажба на предлаганите от нас продукти – Цветя в епруветка, наричани по-долу „Продукт“ или „Продукти“.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Дейността се осъществява от „ТЮБ ПЛАНТ” ООД с управител Петър Нефтелимов, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 206698656 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кръстю Сарафов № 14, вх. Б, ап. 2.

Електронен адрес за кореспонденция – info@cvetevepruvetka.store

3. ДЕФИНИЦИИ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

  • ТЮБ ПЛАНТ или Доставчик означава фирма „ТЮБ ПЛАНТ” ООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 206698656 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кръстю Сарафов № 14, вх. Б, ап. 2
  • Купувач и/или Клиент означава физическо лице на или над 16г., което е сключило договор от разстояние за покупка на Продукт чрез електронния магазин cvetevepruvetka.store и което притежава качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
  • Електронен магазин означава домейнът cvetevepruvetka.store и неговите поддомейни.
  • Акаунт означава раздел от Електронния магазин, формиран от имейл адрес/потребителско име и парола, който позволява на Клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация, включително лични данни относно Клиента и историята на някои от действията му в Електронния магазин (поръчки, данни за доставка, методи за плащане и др.).
  • Поръчка означава електронен документ, представляващ комуникационна форма между Електронния магазин и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ТЮБ ПЛАНТ желанието си да закупи Продукт, предлаган от Доставчика.
  • Договор означава сключения от разстояние договор между ТЮБ ПЛАНТ и Купувача за покупко-продажба на Продукт през Електронния магазин, неразделна част от който са настоящите общи условия за поръчка и доставка.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящите Общи условия на ТЮБ ПЛАНТ са задължителни за всички Клиенти на Електронния магазин  и всички ползватели на уебсайта, считано от приемането им.

4.2. Всяко използване на Електронния магазин означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ТЮБ ПЛАНТ по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им на Електронния магазин и са задължителни за всички Клиенти.

4.4. ТЮБ ПЛАНТ има право да извършва промени на условията за ползване на Електронния магазин по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия ТЮБ ПЛАНТ ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Електронния магазин. Клиентите и потребителите на сайта имат задължение да извършват справка за евентуални промени на Общите условия на Електронния магазин при всяко ползване на Електронния магазин.

4.6 Клиентът и ТЮБ ПЛАНТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

5. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява поръчка на Продукт чрез  Електронния магазин, която поръчка се регистрира от самия него чрез създадения от него Акаунт.

5.2 При регистриране на Акаунта или поръчката Клиента се задължава да предостави верни и актуални данни и да ги актуализира своевременно, при промяна.

5.3. С подаването на поръчката, Клиентът потвърждава, че е наясно, че с подаването и се обвърза да заплати и получи избрания Продукт, съобразно посочена в Електронния магазин цена, както и транспортните разходи за доставянето му до заявеният от Клиента адрес или офис на куриерска фирма.

5.4 След подаване на поръчката, ТЮБ ПЛАНТ изпраща уведомление по електронен път, с което потвърждава регистрацията на поръчката и поемане на ангажимента за изпълнението ѝ. От този момент се приема, че е сключен Договорът между Клиента и ТЮБ ПЛАНТ.

5.5 С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на ТЮБ ПЛАНТ да се свърже с него по телефона, имейла или на адреса, посочен от Клиента, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6. ЦЕНИ

6.1. Всички цени на Продуктите предлагани в Електронния магазин от ТЮБ ПЛАНТ са крайни, обявени са в лева (BGN), с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.2 Доставката не е включена в обявените в Електронния магазин цени на Продуктите.

6.3 Работим с фирма Еконт Експрес, като доставката на Продукт се  заплаща отделно от Клиента при получаване на стоката, съобразно ценоразписа на фирма Еконт Експрес.

6.4 Ако желаете да получите своите продукти чрез друг вид пощенски услуги за ваша сметка и на собствена отговорност, може да се свържете с нас на info@cvetevepruvetka.store, за да уточним детайлите около изпращането.

7. ЗАПЛАЩАНЕ

7.1 Можете да платите поръчката си като използвате един от посочените по-долу методи на плащане:

А) Безкасово, чрез виртуален ПОС терминал, като Клиентът депозира сума, равна на стойността на поръчаният Продукт съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, ТЮБ ПЛАНТ изпълнява доставката на поръчания Продукт.

ТЮБ ПЛАНТ не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ТЮБ ПЛАНТ се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ТЮБ ПЛАНТ препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продуктите, предлагани от ТЮБ ПЛАНТ.

Б) Чрез банков превод, на посочената по-долу банкова сметка:

ТЮБ ПЛАНТ ООД

Банка: Обединена Българска Банка

В лева: BG80UBBS80021025148750

В) Чрез наложен платеж, при получаването на заявения Продукт/и. Купувачът се задължава да заплати стойността на направената поръчка, в момента на получаване на заявения Продукт/и от куриер на Еконт или в офиса на куриерската фирма. Куриерската фирма издава системен бон от ИАСУТД за извършеното плащане, на името на Купувача.

8. ДОСТАВКА

8.1 Доставка на Продуктите поръчани от Електронния магазин се извършва до адреса посочен от Клиента при подаване на поръчката, на територията на Република България, или до офис на куриерска фирма Еконт Експрес.

8.2 Срокът на доставка е между 1-3 работни дни.

8.3 Срокът за доставка се брои, от деня, следващ деня на заплащане на сумата на поръчката, съгласно условията на чл. 7.1 Ако поръчката е направена в почивен ден (Събота и Неделя) или на официален празник, срокът се брои от следващия официален работен ден.

9. ПРЕДАВАНЕ НА ПРАТКИ СПОРЕД ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

9.1 Всички пратки, се предават на клиента чрез куриерската фирма, с която ТЮБ ПЛАНТ има сключен договор. Клиентът е длъжен да получи стоката съобразно заявения в поръчката метод на доставка.

9.2 ТЮБ ПЛАНТ не носи отговорност за неточно изпълнение на договора, ако Клиентът е посочил неправилно адресът за доставка или ако не бъде намерен в уговорения ден и час за доставка. В случай, че Клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ТЮБ ПЛАНТ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Всички допълнителни разходи по нова доставка на Продукт са за сметка на Клиента и не са включени в цената на заплатената поръчка.

9.3 При извършване на доставката, Продуктите следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента и/или от упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални удари, драскотини, счупване на Продукта и други щети, установени при доставка, Клиентът следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да заяви на куриера да се свърже с нас, за да уредим начина на компенсация.

9.4 При приемане на пратката от Клиента без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от ТЮБ ПЛАНТ на електронна поща: info@cvetevepruvetka.store, Клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за покупко-продажба.

10. РЕКЛАМАЦИИ И ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

10.1 Поради естеството на предлаганите от ТЮБ ПЛАНТ Продукти – живи цветя, които е възможно да влошат бързо качествените си характеристики, единственият начин за рекламация е в момента на получаване на поръчката – при опция преглед при куриера, лично от Клиента. Само тогава и не по-късно от този момент можете да направите рекламация като заявите на куриера да се свърже с нас, за да уредим начина на компенсация.

10.2 Ако ние сме объркали вашата поръчка или е получен Продукт с дефект, замяната е за наша сметка.

10.3 След получаване на Продукта, ваша отговорност е да полагате необходимите грижи и да създадете необходимите условия вашето цвете да се развива, расте и живее.

10.4 Подробни инструкции за отглеждане на вашето Цвете в епруветка, след получаването му от куриера, сме изложили в тази страница – https://cvetevepruvetka.store/instrukcia/

10.5 Разпоредбите на чл. 50 – 56 от Закона за защита на потребителите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилагат за поръчки извършени чрез Електронния магазин, доколкото предлаганите Продукти представляват живи цветя, и попадат в обхвата на изключенията предвидени в разпоредбата на чл. 57 ал.1 т.4 от Закона за защита на потребителите.

10.6 Ако вашият случай не попада в посочените по-горе хипотези и въпреки това смятате, че полученият Продукт не отговаря на очакваното, моля напишете ни съобщение на info@cvetevepruvetka.store и ние ще направим всичко възможно, за да ви компенсираме.

10.7 Ако смятате, че сме нарушили вашите права, вие имате право да подадете жалба до Комисия за защита на потребителите.

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

Моля запознайте се с пълното съдържание на Политика за право на отказ от поръчка.

11. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите Клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме единна Политика за защита на личните данни на ТЮБ ПЛАНТ, която обхваща категориите данни, чиито събираме, целите, основанията и сроковете за тяхното обработване, третите лица, на които може да ги споделим, вашите права по отношение на личните ви данни и как да ги упражните. Моля запознайте се с пълното съдържание на Политика за поверителност.

12. БИСКВИТКИ

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.
Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, е възможно да се наруши функционирането на сайта. Моля запознайте се с пълното съдържание на Политика за “бисквитките”.

Настоящите Общи условия са последно актуализирани на 11.11.2021 г.