Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате https://cvetevepruvetka.store/ и/или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове и/или продукти/услуги, които не притежаваме и/или не контролираме.

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИТЕ

Администратор на личните данни е Петър Цветанов Нефтелимов, с адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, e-mail: petar@neftelimov.com

Ние от ,,Цвете в епруветка‘‘ уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и за да може ние да ги подобряваме и развиваме, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

За да можете да използвате нашите услуги, трябва да обработваме някои лични данни. Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

Данни за потребителя: две имена, адреси на електронна поща, телефонен номер, снимки, локация, професия, описания на опит и линкове към други профили на потребителя в социалните мрежи.

 • Имена и адрес на електронна поща на потребителя са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш потребител, използваш специфичен профил.
 • Адрес на електронна поща, телефонен номер са ни необходими, за да се свържем с потребителя във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на запитвания и да уважаваме потребителските искания.
 • Останалите данни на потребителя са необходими, за да може да ползвате пълноценно всички услуги и възможности, предлагани в нашия уебсайт, а именно – пълно представяне на потребителите и възможност за контакт с тях. В указанията за регистрация е посочено кои данни се въвеждат по избор на потребителя.
 • Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, кампании и инициативи. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация.

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите потребители.

Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на администратора на лични данни по всеки удобен за вас начин: чрез писмо и/или електронна поща.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите потребители са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали потребителите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите, предоставени ни от потребителя.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:

 • За управление на услугите, предоставяни на потребителите и администриране на кореспонденцията и уведомленията: Mailchimp и OneSignal Push;
 • За домейн и хостинг: Superhosting;
 • За анализиране на ползването на сайта и подобряване на услугите ни – Google Analytics, Google Search Console и Google AdWords;
 • За персонализиране на съдържанието, което виждате – Google AdSense.

В рамките на Google инструментите ние нямаме възможност да разпознаем лицата, чиито данни се генерират. Въпреки това тази информация може да бъде индивидуализирана от Google платформите и да влияе на съдържанието, което те ви показват. За повече информация и деактивиране на определени функции, следва да използвате настройките на Google платформата, над които ние нямаме контрол и не можем да блокираме функционалностите им.

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

При осъществяване на дейността на администратора не се извършва трансфер на лични данни за трети страни извън ЕС на лица, освен ако това е необходимо за извършване на определени функции като част от услугата с потребителите, изброени по-горе. Всички лица, на които се предават данни са одобрени и изпълняват всички изисквания на EU-U.S. Privacy Shield Framework.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги само на лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, Моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип ние обработваме данни, докато потребителят използва услугите ни и има регистриран профил в уебсайта ни. Всеки потребител може по всяко време да заяви искане за изтриване на личните му данни, съхранявани и обработвани от администратора, чрез писмо и/или по електронната поща.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

 • имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;
 • имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение и/или за изпълнението на задача от обществен интерес, и/или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;
 • имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
 • имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;
 • имате право да направите администратора на лични данни възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до администратора на личните данни. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, Моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган в Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място и/или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за коригиране и допълване на вашите данни:

Искане за коригиране/допълване на данни

До Петър Цветанов Нефтелимов, e-mail: petar@neftelimov.com

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля да бъде извършено коригиране/допълване на следните данни: ________________

Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: ______________________________

и/или

Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ______________________________

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за оттегляне на съгласие:

Искане за оттегляне на съгласие

До Петър Цветанов Нефтелимов, e-mail: petar@neftelimov.com

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен: ______________________________________________________

Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по отношение на следните данни: ____________________________________________________

Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на следните цели: ___________________________________________________________________

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за изтриване на данни.

Искане за изтриване на данни

До Петър Цветанов Нефтелимов, e-mail: petar@neftelimov.com

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за трансфер на данни.

Искане за трансфер на данни

До Петър Цветанов Нефтелимов, e-mail: petar@neftelimov.com

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: __________________________________

Дата на публикуване: 20.09.2021 г.